Sign In
Mobirise Website Builder
03.12.2019 | Berkenan berangkat ke Majlis Perasmian MTQBAT Ke-9

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara (MTQBAT) Ke-9, Tahun 1441 Hijrah / 2019 Masihi.Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; dan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi MTQBAT Ke-9, Tahun 1441 Hijrah / 2019 Masihi.

Pada majlis itu, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengurniakan sabda dan seterusnya menyempurnakan Perasmian MTQBAT Ke-9, Tahun 1441 Hijrah / 2019 Masihi.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, antara lain menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke MTQBAT Ke-9, Tahun 1441 Hijrah / 2019 Masihi.Yang Berhormat seterusnya menyembahkan bahawa keberangkatan DYTM di majlis tersebut mencerminkan sikap keperihatinan DYTM yang amat mendalam terhadap kepentingan Kitab Suci Al-Quran untuk dijadikan sandaran dalam menanai nilai-nilai Islam dalam kalangan belia.

Menurutnya, musabaqah merupakan landasan yang amat bernilai untuk meningkatkan lagi mutu bacaan Al-Quran, seterusnya dapat menyebarkan syiar suci Ugama Islam, khususnya dalam kalangan belia.


InsyaaAllah ujarnya, dengan adanya acara-acara keagamaan seperti inisiatif murni yang diilhamkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Ukhuwah Islamiah dalam kalangan Belia Asia Tenggara akan diperkukuhkan lagi, di samping mengeratkan silaturahim yang sedia terjalin dalam kalangan warga serantau, terutamanya yang beragama Islam.

''Apa yang dihasrat dan dimatlamatkan melalui Majlis Musabaqah ialah penterjemahan pengajaran Kitab Suci Al-Quran dalam segala tindakan dan kehidupan demi memacu kejayaan dan kegemilangan umat Islam, khususnya dalam kalangan belia,'' terangnya.


Sebagai generasi penerus tambahnya lagi, amatlah wajar untuk disandarkan harapan kepada para belia untuk mengungguli dan mengagungkan Kitab Suci Al-Quran di sepanjang masa sebagai modal insan terbaik untuk menyumbang kepada kejayaan negara juga kemajuan ummah Islam pada masa kini dan yang akan datang.

Majlis MTQBAT Ke-9, Tahun 1441 Hijrah / 2019 Masihi bagi malam pertama dimulakan dengan bacaan daripada enam peserta, iaitu dari Republik Kesatuan Myanmar, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Sosialis Viet Nam, Kerajaan Thailand dan Republik Filipina.

 

 

 

 MTQBAT diadakan selama tiga malam berturut-turut, bermula malam ini hingga Khamis di tempat yang sama.


Seramai 22 peserta dari sepuluh buah negara rantau Asia Tenggara menyertai musabaqah kali ini dan turut dijemput ialah penyertaan daripada Republik Demokratik Timor Leste.


MTQBAT diadakan sejak tahun 2000, kali kedua pada tahun 2003, ketiga pada tahun 2005, keempat pada tahun 2007, kelima pada tahun 2011, keenam pada tahun 2013, ketujuh pada tahun 2015 dan kelapan pada tahun 2017.


Inisiatif kerajaan ini mendapat sambutan Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Demokratik Timor Leste yang menjadi kebanggaan negara kerana negara berupaya melakar satu program serantau yang memberikan kesannya terhadap belia-belia di rantau ini, antaranya memupuk dan menyemai persahabatan juga persaudaraan serta jaringan kerjasama Belia-belia Asia Tenggara, di samping membantu meninggikan mutu pembacaan Al-Quran dalam kalangan Belia-belia Asia Tenggara dan menghubungkan kesinambungan mutu bacaan dari peringkat belia, seterusnya ke peringkat dewasa, sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

 Attachments